Инструкција за плаћање по профактури (понуди) за субјекте јавног сектора и издавање фактуре/авансне фактуре по плаћеној профактури, и инструкција за операцију отказа задужења дужника:

 

Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор:

Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде).

 

Инструкција за издавање електронске фактуре/авансне фактуре плаћене на основу профактуре (понуде):

Издавалац електронске фактуре/авансне фактуре у обавези је да у одговарајуће поље у систему електронских фактура (број наруџбенице/број фактуре/број понуде) унесе број профактуре (понуде) идентичан ономе на основу које је извршено плаћање.

 

Инструкција за операцију отказа задужења дужника:

Издавалац електронске фактуре (поверилац) у обавези је да у централном регистру фактура изврши операцију отказа задужења дужника, како се исти не би поново задужио за износ који већ измирен по претходно издатој профактури (понуди).

 

Важна напомена: Операција отказа задужења дужника у централном регистру фактура, не производи никакво дејство на издату електронску фактуру у Систему електронских фактура.