Најчешће постављана питања

15 најчешћих питања

 1. Приликом покушаја пријаве појављује се обавештење да нисам овлашћено лице корисника, иако имам писано овлашћење од директора предузећа/установе. У чему је проблем?
  У складу са одредбама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура, регистровање за приступ Систему електронских фактура искључиво врши законски заступник субјекта промета, односно субјект промета лично у случају када је субјект промета физичко лице. То значи да, за привредне субјекте, пријаву може извршити искључиво лице уписано у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре као законски заступник правног лица. Аналогно томе, у органима државне управе пријаву може извршити само лице које по закону руководи органом.
 2. Законски заступник сам у више компанија, како да се на систему електронских фактура пријавим за сваку компанију?
  У складу са одредбама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура, приликом регистрације на систем електронских фактура дозвољава се унос више компанија у којима је одређено физичко лице законски заступник. На контролној табли система за електронско фактурисање, у горњем десном углу, кликом на назив компаније кориснику се отвара прозор са опцијом „додај нову компанију“.
 3. Како да додам корисника или да избришем корисника из система електронских фактура?
  У складу са одредбама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура и интерног техничког упутства за коришћење система, брисање додатих корисника на систему за електронско фактурисање није предвиђено, али предвиђена је промена статуса корисника у „неактиван“. Дакле, променом статуса одређеног корисника из „активан“ у „неактиван“ његов налог је деактивиран.
 4. Да ли администратор може да буде неко ко није законски заступник?
  Законски заступник кроз систем може да додели улогу „администратора” другом кориснику који не мора да буде законски заступник.
 5. Како ће стране компаније које послују са компанијама у Републици Србији користити систем електронских фактура? Како да законски заступник који је страни држављанин изврши регистрацију и пријаву на систем електронских фактура?
  У складу са одредбама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура, да би корисник приступио систему електронских фактура потребно је да поседује електронску идентификацију (еИД). Тек након тога, корисник се може пријавити на систем електронских фактура.
  Више информација у вези са пријављивањем страних држављана на портал за електронску идентификацију можете пронаћи на: www.eid.gov.rs.
 6. Да ли морамо поново креирати налог на еИД-у иако већ имамо налог на еУправи?
  Не морате. Налог на еУправи се односи и на еИД. Важна напомена: систем електронских фактура захтева двофакторску аутентикацију или аутентикацију квалификованим електронским сертификатом, па је потребно да налог има висок ниво поузданости пријаве (опширније на адреси: https://eid.gov.rs).
 7. Да ли је наша установа (основна школа, средња школа, дом здравља, месна заједница…), с обзиром на то да нема излазне фактуре, у обавези да користи Систем електронских фактура?
  Да, пошто припада групи означеној као општи ниво државе у смислу закона који уређује буџетски систем, односно јавно предузеће у смислу закона који уређује јавна предузећа, које није обухваћено општим нивоом државе. Закон о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2021, 129/2021) предвиђа фазно увођење обавезе издавања и примања електронских фактура. Најпре, 1. маја 2022. године, наступа обавеза субјекта јавног сектора да прима и чува електронску фактуру, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора. Истовремено наступа обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора. Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора примењује се од 1. јула 2022. године. На крају, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године.
 8. Уписани смо у Евиденцију корисника јавних средстава. Да ли се на нас примењују обавезе из Закона да користимо систем електронских фактура у складу са роковима за субјекте јавног или субјекте приватног сектора?
  Припадање одређеној групи корисника јавних средстава није чињеница од значаја за почетак примене обавеза из Закона о електронском фактурисању, већ критеријум да ли је у питању субјект јавног или субјект приватног сектора (дефинисаних чланом 2. Закона о електронском фактурисању). Уколико имате дилему да ли је ваша организација или предузеће субјект јавног или субјект приватног сектора, исправан пут био би обраћање Министарству финансија захтевом за добијање стручног мишљења у складу са описаном процедуром: https://mfin.gov.rs/sr/usluge-1/davanje-strunog-miljenja-1.
 9. Председник општине је законски заступник општине. Да ли увек лице које отвара први налог мора да буде законски заступник (корисника јавних средстава, нпр. општина, дирекција, месна заједница…)?
  Искључиво законски заступник (у случају општине – председник општине) може да отвори први налог за јединствени број корисника јавних средстава који означава ту општину. Аналогно, с обзиром на чињеницу да месне заједнице имају статус правних лица, председник савета месне заједнице, као законски заступник, отвара први налог за месну заједницу.
 10. Када ступа на снагу обавеза приватног сектора да користи систем електронских фактура?
  Закон о електронском фактурисању предвиђа фазно увођење обавезе издавања и примања електронских фактура. Најпре, 1. маја 2022. године, наступа обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора. Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора примењује се од 1. јула 2022. године. На крају, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године.
 11. Да ли је подржано масовно уношење и слање фактура у XML формату?
  Уколико систему електронских фактура приступате непосредно, није подржано масовно уношење и слање фактура у XML формату.
 12. Да ли ће портал Централног регистра фактура и даље бити у употреби?
  Систем електронских фактура аутоматски врши упис фактура чији је прималац субјект јавног сектора у Централни регистар фактура. Централном регистру фактура више се неће приступати непосредно.
 13. Ко може да обавља послове информационог посредника?
  У складу са одредбама Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника, сагласност за обављање послова информационог посредника може добити правно лице које испуњава следеће услове:
  1) да је правно лице регистровано у Републици Србији;
  2) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности, које утврђује Пореска управа;
  3) да нема законског или осталог заступника који је правноснажно осуђен за кривично дело против имовине, привреде, безбедности рачунарских података, државних органа, правног саобраћаја и против службене дужности;
  4) да као правно лице није правноснажно осуђено за кривично дело;
  5) да примењује мере заштите које се односе на оператора ИКТ система од посебног значаја и да је донело акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност;
  6) да му раније није одузета сагласност за обављање послова информационог посредника;
  7) да је донело акт о општим условима пружања услуге информационог посредника;
  8) да је донело акт о интерним правилима пружања услуга информационог посредника, која обавезно обухватају начин чувања података у оквиру система електронских фактура и у којем је место чувања тих података одређено у Републици Србији.
  Чланом 5. Уредбе прописано је да се, уз захтев за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарству финансија подносе докази о испуњавању наведених услова. Истовремено, органу који решењем одлучује о захтеву није забрањено да се увери да поднети докази одговарају чињеничном стању у тренутку одлучивања.
 14. Да ли постоји списак информационих посредника?
  Регистар информационих посредника, који, у складу са Правилником о начину поступања Централног информационог посредника води Централни информациони посредник, не садржи ниједан податак, те стога није ни објављен. У складу са Правилником, наведени регистар је јавна доступна евиденција, и када буде садржао податке, они ће бити јавно доступни на интернет страници Министарства финансија.
 15. Да ли је обавезно да имамо информационог посредника за слање и пријем електронских фактура?
  Информациони посредник није законски обавезан, а систем електронских фактура омогућава непосредан приступ систему без накнаде за крајње кориснике.